I Love House Music!!

I Love House Music!!

jueves, 24 de febrero de 2011

1. Copia el resum que has fet sobre el tema de socials La industrialització.

Resum socials                                           TEMA 3 

1 L´augment demografic i l´espansió agricola
   La revolucio industrial va ser el resultat d´un conjunt de canvis econòmics i tecnologics.
   Les maquines i una nova font d´energia:el vapor.
La revolució demografica:
L´augment de la producció d´aliments.
El millorament de higiene i els progressos de la medicina.
La disminució de la mortalitat.
La revolució agricola:
Es varen introduir les maquines agricoles.
S´introduirien nous conrreus.La ramadaria varen permetre que la població tengues una dieta mes rica i variada.
2 L´era de les maquines:
Les maquines el vapor i les fabriques.
Va ser fonamental la innobacio tecnologica. El 1769 James Warr va incentar la maquina de vapor.
La industria textil
La primera industria que es va mecanitzar va ser industria textil cotomera.
Les noves maquines de filar.
La llançadora voltant 1733. I el teler mecànic 1785.
El carbó i el ferro: La siderurgia.
Sector molt important en la revolució industrial va ser la siderurgia.
3 La rovolució dels transports 
El ferrocarril i el vaixell de vapor.
El ferrocarril ja es feia servir a les mines per transportar el mineral.La locomotora del britanic spephenson1829.
La maquina de vapor també es va aplicar al transport marítim.
L´increment del comerç
La revolucio industrial va donar pas a l´economia de mercat.
La millora dels transports i la construcció
4 El capitalisme industrial
El liberalisme i el capitalisme
L´economista Adam smith va establir els principis del liberalisme económic:
L´economia funciona per l´interes personal d´aconseguir el benefici màxim.
Els preus s´estableixen per l´equilibri entre l´oferta i la demanda.
L´economia ha de funcionar sense la intervenció de l´Estat.
El capitalisme industrial es basa en els principis seguents:
Els mitjans de producció(fabriques,maquinaria...)son propietat privada.
Els propietaris dels mitjans de producció son una minoria que forma part de la brugesia.
Els obrers treballen ales fabriques a canvi d´un salari.
Els bancs:
Els bancs varen ser fonamentals per al desenvolupaments del capitalisme.
5La nova societat industrial 
La burgesia i els obrers
Hi havia tres sectors:
Gran burgesia, integrada per banquers
Burgesia mitjana, integrada per funcionaris
Petita burgesia formada per empleats i botiguers 
Els obrers de les fabriques formaven el proletariat industrial.
Les primeres associacions obreres:
Segle XVIII varen neixer ala Gran Bretanya les primeres societats de socors mutus.
L´any 1825 ala Gran Bretanya va neixer el primer sindicat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario